Algemene Voorwaarden

Artikel 1

Al onze aanbiedingen, orderbevestigingen en leveringen geschieden uitsluitend onder toepasselijkheid

van deze Algemene Voorwaarden, die te allen tijde prevaleren boven eventuele inkoopvoorwaarden

van de afnemer. Door het enkele feit van het plaatsen van een bestelling verklaart de afnemer zich

akkoord met deze Algemene Voorwaarden. Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden gelden

slechts indien zij schriftelijk door ons zijn bevestigd.

 

Artikel 2

Al onze aanbiedingen blijven gedurende twee weken geldig, tenzij uitdrukkelijk anders

overeengekomen. Alle bij een aanbieding verstrekte gegevens, in het bijzonder wat betreft prijs,

hoeveelheid, levertijd en levermogelijkheden, zijn vrijblijvend. Wij behouden ons het recht voor

bestellingen zonder opgaaf van redenen te weigeren. Een overeenkomst komt tot stand op het

moment waarop wij de bestelling schriftelijk hebben bevestigd, dan wel zodra wij deze zonder

orderbevestiging hebben uitgevoerd. De afnemer is aan zijn bestelling gebonden, zodra wij deze

hebben ontvangen.

 

Artikel 3

Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen gelden de prijzen zoals wij die laatstelijk hebben

gepubliceerd op het moment van aflevering van de bestelde producten. De gepubliceerde prijzen zijn

exclusief BTW en op te vragen bij ons.

 

Artikel 4

Wij zijn niet aansprakelijk voor enige vorm van schade die ontstaat als gevolg van niet of te laat

afleveren van bestelde producten.

 

Artikel 5

Levering vindt plaats af fabriek, “ex works”, vestigingsplaats distributiecentrum SMEYEL Solutions B.V.,

conform Incoterms 2020. Het risico van materialen gaat over op het moment van levering aan de

afnemer. Ongeacht het bepaalde in de vorige zin van dit artikel zorgt SMEYEL Solutions B.V. voor het

transport tenzij anders overeengekomen met de afnemer. De kosten voor transport worden vermeld

op de laatst gepubliceerde prijslijst. Indien de afnemer voor het transport zorgt, rust het risico van

opslag, laden, transport en lossen op afnemer. Afnemer kan en zal zich tegen deze risico’s verzekeren.

Vanaf het moment dat de bestelde producten het magazijn van de leverancier verlaten, reizen zij voor

rekening en risico van de afnemer, zelfs dan wanneer de vervoerder vordert dat op vrachtbrieven,

vervoersadressen e.d. de clausule voorkomt dat alle vervoersschaden voor rekening en risico van de

afzender zijn. Wij zijn gerechtigd een bestelling eventueel in gedeelten af te leveren. In dat geval

kunnen wij elke deelaflevering afzonderlijk aan de afnemer factureren en daarvoor betaling verlangen.

 

Artikel 6

De afnemer heeft het recht de overeenkomst op grond van door ons veroorzaakte vertraging in de

levering geheel of gedeeltelijk te annuleren, wanneer de overschrijding van de leveringstermijn meer

dan 30 dagen bedraagt. In alle andere gevallen van annulering door de afnemer van een door hem

gedane bestelling, is de afnemer gehouden tot betaling van alle voor de uitvoering van die order

gemaakte kosten.

 

Artikel 7

Eventuele reclamaties ten aanzien van de producten resp. de factuur dienen uiterlijk binnen acht (8)

dagen na ontvangst van de producten resp. de factuurdatum, schriftelijk aan ons te worden gemeld.

Na verloop van deze termijn zijn wij niet verplicht reclamaties in behandeling te nemen. Indien op

onze prijslijsten niet anders is vermeld, is het de afnemer slechts na onze voorafgaande toestemming

toegestaan producten aan ons terug te zenden. Reclamaties geven de koper niet het recht om betaling

uit te stellen.

 

Artikel 8

Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, tenzij schriftelijk anders is

overeengekomen. Na verloop van deze termijn zal de afnemer rente verschuldigd zijn over het

factuurbedrag. Deze rente bedraagt de wettelijke handelsrente voor iedere maand of gedeelte

daarvan waarmee de betalingstermijn van 14 dagen wordt overschreden. Alle voor invordering te

maken gerechtelijke of buitengerechtelijke kosten komen voor rekening van de afnemer. Indien en

zolang wij op redelijke gronden vermoeden dat onze facturen niet of niet tijdig zullen worden betaald,

behouden wij ons het recht voor niet of uitsluitend onder rembours te leveren, tenzij schriftelijk

anders is overeengekomen. De aan levering onder rembours verbonden kosten zijn voor rekening van

de afnemer.

 

Artikel 9

Wij behouden ons de eigendom van de verkochte producten voor tot het tijdstip waarop de afnemer

aan al zijn financiële verplichtingen jegens ons heeft voldaan. In geval van niet-tijdige betaling hebben

wij het recht de verkochte producten zonder enige sommatie, ingebrekestelling of gerechtelijke

tussenkomst, terug te nemen, zulks onverminderd onze overige rechten in verband met niet tijdige

betaling, de kosten zijn in dit geval voor de afnemer. Zolang wij de eigendom van de verkochte

producten hebben, kan de afnemer daarover uitsluitend beschikken in de normale uitoefening van zijn

bedrijf. Afnemer is verplicht ons onverwijld op de hoogte te stellen wanneer derden rechten doen

gelden met betrekking tot ons nog in eigendom toebehorende producten.

 

Artikel 10

Wij garanderen dat bij de huidige stand van de techniek de door ons afgeleverde producten vrij zijn

van gebreken als gevolg van materiaal- en/of fabricagefouten. Indien toch van dergelijke gebreken

blijkt en afnemer tijdig overeenkomstig artikel 7 hierboven heeft gereclameerd, verklaren wij ons

bereid de betrokken producten voor onze rekening te vervangen. Onze aansprakelijkheid is

uitdrukkelijk beperkt tot een dergelijke vervanging en iedere verdergaande aansprakelijkheid voor

schade van welke aard dan ook wordt hierbij uitgesloten. Voor schade van welke aard dan ook, die is

ontstaan of veroorzaakt door onjuist, onzorgvuldig of ondeskundig gebruik, of door gebruik voor

andere dan normale doeleinden van door ons geleverde goederen, zij wij niet aansprakelijk.

 

Artikel 11

Indien de afnemer enige verplichting jegens ons niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, alsmede

ingeval van faillissement, overdracht of liquidatie van zijn bedrijf of aangevraagde of verkregen

surseance van betaling, of enige andere belangrijke wijziging in zijn financiële omstandigheden,

hebben wij het recht de uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te schorten dan wel

de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te annuleren, terwijl in een zodanig geval alle openstaande

vorderingen onmiddellijk opeisbaar zullen zijn, een en ander onverminderd onze overige rechten

ingevolge de overeenkomst en de Wet.

 

Artikel 12

1. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, behouden wij de auteursrechten en alle rechten van

intellectuele eigendom op de door ons gedane aanbiedingen, verstrekte ontwerpen, afbeeldingen,

tekeningen, (proef)modellen, promotiemateriaal, programmatuur en dergelijke.

2. De rechten op de in lid 1 van dit artikel genoemde gegevens blijven eigendom van SMEYEL Solutions

B.V. ongeacht of aan afnemer voor de vervaardiging ervan kosten in rekening zijn gebracht. Deze

gegevens mogen zonder voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van ons niet worden

gekopieerd, gebruikt of aan derden getoond. Afnemer is aan ons per overtreding van deze bepaling

een direct opeisbare boete verschuldigd van € 25.000,-. Deze boete kan naast schadevergoeding op

grond van de wet worden gevorderd.

3. Afnemer moet de aan hem verstrekte gegevens als bedoeld in lid 1 van dit artikel op eerste verzoek

binnen een door ons gestelde termijn retourneren. Bij overtreding van deze bepaling is afnemer aan

ons een direct opeisbare boete verschuldigd van € 1.000,- per dag. Deze boete kan naast

schadevergoeding op grond van de wet worden gevorderd.

4. Afnemer vrijwaart ons voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele

eigendom op door de afnemer verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de

opdracht worden gebruikt.

5. Indien afnemer aan ons informatiedragers, elektronische bestanden of software etc. verstrekt,

garandeert deze dat de informatiedragers, elektronische bestanden of software vrij zijn van virussen

en defecten.

 

Artikel 13

Voor alle producten die door ons worden vervaardigd en/of verkocht, zijn gebruiksaanwijzingen

opgesteld. Afnemer verplicht zich deze gebruiksaanwijzingen op zijn beurt aan de eindgebruiker te

overhandigen op of voor het moment van aflevering van onze producten.

 

Artikel 14

Indien door overheidsmaatregelen of door ziekten, bijzondere feitelijke en/of politieke

omstandigheden, juridische of technische oorzaken, of door welke andere oorzaak ook, een situatie

ontstaat waarbij van ons niet in redelijkheid kan worden verwacht dat wij onze verplichtingen

nakomen, hebben wij het recht overeenkomsten zonder tussenkomst van de rechter geheel of

gedeeltelijk te annuleren, dan wel op te schorten, zonder tot enige schadevergoeding gehouden te

zijn.

 

Artikel 15

Ter bescherming van de volksgezondheid en om een goede en juiste gebruik en begeleiding van onze

producten zeker te stellen, leveren wij onze oogzorgproducten uitsluitend aan afnemers die

beantwoorden aan bepaalde kwalitatieve vereisten. Afnemer verklaart hierbij te voldoen aan de

nodige kwalitatieve vereisten die een goede oogzorg waarborgen, zoals bijvoorbeeld opgesteld in de

ANVC-gedragscode en/of de OVN optometristenvereniging. Afnemer vrijwaart ons voor alle

aanspraken van derden (zoals de eindgebruiker) wegens productaansprakelijkheid als de afnemer niet

heeft voldaan aan de benodigde kwalitatieve vereisten. Afnemer is gehouden alle voor ons in dit

verband geleden schade, waaronder de (volledige) kosten van verweer, te vergoeden.

 

Artikel 16

Afnemer mag onze contactlensvloeistoffen en oogzorgproducten uitsluitend wederverkopen aan

eindgebruikers, dan wel met voorafgaande schriftelijke toestemming van ons aan andere afnemers die

hebben erkend en geaccepteerd dat zij beantwoorden aan de in artikel 15 genoemde kwalitatieve

vereisten. Afnemer dient zich vooraf zeker te stellen van onze schriftelijke toestemming alvorens tot

wederverkoop over te gaan. Wij behouden ons het recht over te gaan tot een onmiddellijk staking van

leveringen indien hier niet aan wordt voldaan.

 

Artikel 17

1. Wij zijn nimmer verplicht tot vergoeding van direct of indirect geleden schade, voortvloeiende uit of

ontstaan door gebreken aan door ons, afnemer en/of derden geleverde goederen of

diensten/werkzaamheden of door het niet, niet tijdig of niet juist functioneren van de door ons,

afnemer en/of derden te leveren of geleverde goederen en/of diensten, behoudens ingeval van opzet

of grove schuld van ons.

2. Als aan ons om welke reden dan ook geen beroep toekomt op lid 1 van dit artikel, is de verplichting

tot schadevergoeding van ons op grond van welke wettelijke grondslag ook, beperkt tot die schade

waartegen wij uit hoofde van een door of ten behoeve van ons gesloten verzekering verzekerd zijn,

maar is nooit hoger dan het bedrag dat in het betreffende geval door deze verzekering wordt

uitbetaald.

3. Als aan ons om welke reden dan ook geen beroep toekomt op de beperking van lid 1 en 2 van dit

artikel, is de verplichting tot schadevergoeding beperkt tot maximaal 15% van de totale opdrachtsom

(exclusief BTW). Als de overeenkomst bestaat uit onderdelen of deelleveringen, is de verplichting tot

schadevergoeding beperkt tot maximaal 15% (exclusief BTW) van de opdrachtsom van dat onderdeel

of die deellevering.

4. Niet voor vergoeding in aanmerking komt:

a. gevolgschade, door welke oorzaak ook ontstaan. Onder gevolgschade wordt onder meer verstaan

vertraging in de levertijd van goederen en diensten, stagnatieschade, productieverlies, gederfde winst,

transportkosten en/of reis- en verblijfkosten. Afnemer kan zich indien mogelijk tegen deze schade

verzekeren;

b. opzichtschade. Onder opzichtschade wordt onder andere verstaan schade die door of tijdens de

uitvoering van het werk wordt toegebracht aan zaken waaraan wordt gewerkt of aan zaken die zich

bevinden in de nabijheid van de plaats waar wordt gewerkt;

c. schade veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van hulppersonen of niet leidinggevende

ondergeschikten van ons; en/of

d. bedrijfsschade (bedrijfsstoring, derving van inkomsten e.d.).

 

Artikel 18

Op alle door ons gesloten overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen in

het kader van die overeenkomsten zullen worden voorgelegd aan de te Arnhem bevoegde rechter.

 

SMEYEL Solutions B.V.

Inschrijfnummer KvK.: 89295927

Deze Algemene Voorwaarden gelden met ingang van 1 juni 2023 en zijn op 1 mei 2023 gedeponeerd

bij de Kamer van Koophandel.